Zgjidhni aplikacionin tonë për t’i adresuar problemet e juaja

Platforma online e dedikuar për personat LGBTI ofron informacion dhe shërbime të nevojshme të ndihmës juridike dhe psikologjike falas. Gjithashtu ofron informacion dhe këshilla për shëndetin riprodhues dhe seksual nga profesionistë shendetësor. Përmes kësaj platforme është e mundur që personat LGBTI të komnukojnë në internet përmes tekstit ose zërit me profesionistët. I gjithë komunikimi është konfidencial.

Download

Google Play or App Store

Krijo llogarinë tënde

Çdo informacion do të mbrohet në mënyrë anonime

Keni harruar fjalëkalimin